دلتنگی

دلم برای یه نفر خیلی تنگ شده
دلم واسه اونی تنگ شده که دلتنگ یکی هست
دلم واسه اونی تنگ شده که اوج شور و عشق رو به قلب من راه داد
دلم واسه اونی تنگ شده که با حرفاش زیبایی عشق رو به من فهموند
دلم واسه اونی تنگ شده که گرمی آغوشش هرگز از یادم نمیره
دلم واسه اونی تنگ شده که دست مهربونش رو از دستم جدا نمی کرد
دلم واسه اونی تنگ شده که سرم رو روی شونه ی امنش میذاشتم
دلم واسه اونی تنگ شده که صداش هنوز تو گوشم می پیچه
دلم واسه اونی تنگ شده که غرق نگاهش میشدم
دلم واسه اونی تنگ شده که بوی تنش هنوز رو پیرهنمه
دلم واسه اونی تنگ شده که جلوش اشک ریختم
دلم واسه اونی تنگ شده که تنهام گذاشت
دلم واسه اونی تنگ شده که سرنوشتمون بهم گره خورده
دلم واسه اونی تنگ شده که دلمون مثل همه
دلم واسه اونی تنگ شده که تنهاییامونم مثل همه
دلم واسه اونی تنگ شده مرهم زخمامه
دلم واسه اونی تنگ شده که مثه چراغ به زندگیم نور بخشید
دلم واسه اونی تنگ شده که سالهاست منتظر داشتنشم
دلم واسه کسی تنگ شده که اسمش دوسته دیرینه ست
دلم واسه اونی تنگ شده که غمم غمشه و تو غما تنهام نمیذاره
دلم واسه یه نفر تنگ شده که تمام زندگیمه
دلم تنگه


خدایا
خدا جون من بنده ی خطا کارت هستم ، همونی که همیشه به هر بهونه ای صدات میکنه
همون بنده ای که تو غما ، تو لحظه های سخت زندگی یادت میکنه
همون بنده ای که همیشه ازت چیزای محال رو می خواد و به عاقبتشون فکر نمیکنه
همون بنده ای که گاهی اذیتت میکنه و گاهی قربون صدقت میره
همون بنده ای که تکالیفش رو یکی درمیون انجام میده
همون بنده ای که گاهی حرفای شیطون رو گوش میده و بد میشه
همون بنده ای که همیشه غیبت میکنه
همون بنده ای که تو هر سختی فقط به یاد تو دلش آروم میگیره
همون بنده ای که ناخواسته دل بنده هات رو میشکنه
خداجون میدونم میدونی من کی هستم
خدا جون من همونیم که اگه پاش برسه واسه جلب رضایتت دنیا رو گلستون میکنم
من همونیم که همیشه عاشقانه و خالصانه دوست داره و اسمت رو لباشه
خداجون میدونم تو سختی ها کمکم میکنی اما بازم ازت میخوام که حواست به من باشه
میدونم در حقت بدی کردم و گاهی وقتا بهت بدی کردم
اما تو خدایی و من بنده ، بخششت تمومی نداره
دوست دارم خدا