دانشمندان ناسا 20 سال پیش سفینه فضایی با نام کاسینی ( cassini ) را که از نام یکی از اختر شناسان ایتالیایی نامگذاری شده ، راهی سفری کردند که سه شنبه جاری نزدیکترین برخورد با زحل را برای ما مخابره کند.


شش ضلعی قطب شمال زحل

این سفینه 20 سال سفر کرده و بزودی طی چند روز اینده عکسهایی که از زحل گرفته را به ما میرساند و ما شاهد نزدیکترین عکس ها از جو دومین سیاره بزرگ منظومه شمسی و همرهایش باشیم. البته خیلی ها بیشتر منظر عکس از یکی از خارق العاده ترین اتفاقات کیهان هستند و ان هم حلقه های زحل است.
اتفاقا نام این فضا پیما از انجا کاسینی نامیده شد چرا که این دانشمند به بررسی حلقه های زحل پرداخته بوده و متوجه شد حلقه زحل در اصل از دو حلقه تشکیل شده و نتیجه کشش قمر تایتان میباشد.

(تایتان از تمامی قمر ها و سیارات منظومه شمسی ، به عقیده اختر شناسان و دانشمندان فضا برای زندگی شباهت بیشتری دارد.)

در نهایت کاسینی بعد از 20 سال سفر خود را در جو زحل منهدم میکند تا علاوه بر پایان ماموریتش ، نزدیکترین عکس از سطح زحل را به دانشمندان مخابره کرده و شاید بتواند بعد از ورود به جو منهدم نشده و تا جایی که جا دارد بیشترین اطلاعات را مخابره کند.